Dlaczego HR dla SME

Zbudujemy politykę personalną Twojej firmy na miarę XXI wieku.

SME czyli Subject Matter Expert (ekspert tematu) dla SME jako Small Medium Entreprise (małe i średnie firmy).

Zachodzące zmiany społeczne, ekonomiczne i demograficzne powodują ewoluowanie roli HR, czyli funkcji doradztwa personalnego lub biznes partneringu w organizacjach.

Sukcesywnie wzrasta rola działu HR jako strategicznego partnera w biznesie. W wielu organizacjach pełna rozdzielność między działem HR a biznesem to już anachronizm. Świadomość otoczenia biznesowego staje się niezbędnym elementem wpływającym na całokształt działań HR. Oprócz standardowej funkcji działu HR coraz istotniejsze staje się wspieranie realizacji długofalowych celów biznesowych firmy oraz aktywny wpływ na budowanie kultury organizacyjnej i efektywność́ pracowników. Jednakże w małych czy średnich firmach może nie być świadomości znaczenia takiej roli, czy potrzeby utrzymywania osoby na pełnym etacie biorąc pod uwagę wielkość firmy i koszty.

We współczesnym świecie następują znaczące zmiany demograficzne, jak wynika z prognozy GUS (<Prognoza ludności na lata 2008 – 2035). Głównie spowodowane są one stale postępującym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, wydłużeniem przeciętnego czasu trwania życia, spadkiem przyrostu naturalnego, a co się z tym wiąże, zmianą modelu rodziny1. Według prognoz, odsetek osób w wieku emerytalnym (60 lat i więcej dla kobiet oraz 65 lat i więcej dla mężczyzn) do 2050 roku w skali światowej wzrośnie z 11% do 25%, natomiast w samej Europie z 27% do 51%.< Zmiany demograficzne odczuwa już co trzecie przedsiębiorstwo działające w sektorze MŚP. Od prawie 20 lat tematyka zarządzania talentami jest na szczycie zainteresowania firm konsultingowych i czołowych korporacji. Temat znaczenia zaangażowania pracowników w miejscu pracy dotarł także do Polski. Dla wielu organizacji stało się oczywiste budowanie przewagi konkurencyjnej i realizacja strategicznych celów wymaga kapitału. Jednym z kluczowych, o ile nie największych jest kapitał ludzki. W małych i średnich firmach motorem działania organizacji jest jej właściciel, który często pracuje 24 godziny na dobę. Jeśli właściciel chce zainwestować kapitał własny, robi to przynajmniej potrójnie, gdyż inwestuje w biznes, swoje zdrowie oraz czas. Budowa marki jako pracodawcy wymuszona jest także coraz większą świadomością pracowników znaczenia kultury organizacyjnej w związku z wchodzeniem na rynek pokolenia Millenials, które charakteryzuje się tym, że poszukuje doświadczenia, a nie kariery. Osoby te mają niesamowite kompetencje w odniesieniu do nowoczesnych technologii i to wymusza na organizacjach zachęcenie ich w postacie atrakcyjnej oferty pracy. Wiele doświadczeń wskazuje, że efektywne programy rozwoju talentów – to znaczy takie, które rzeczywiście wspierają realizację strategicznych celów organizacji – wymagają kompleksowego podejścia. Optymalnym rozwiązaniem jest połączenie najlepszych rozwiązań merytorycznych z najlepszymi praktykami. Dlatego też powstała nasza firma HR dla SME. Oferujemy profesjonalne usługi, eksperckość w elastycznym dopasowaniu do potrzeb organizacji.